Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma 

Högsta beslutande organ i föreningen är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma hålls vanligen i maj/juni varje år. Dagordning för sådan stämma framgår av föreningsstadgarna § 11. Vid stämman har alla medlemmar i föreningen lika rösträtt i beslutsfrågor - en röst per lägenhet. Stämman väljer styrelse, revisor och valberedning Gällande tid för motioner till årsstämma framgår av föreningsstadgarna § 10. För Brf City gäller att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari. Som medlem kan du lämna motioner till årsstämman om det är något du vill att styrelsen skall behandla eller ändra på. Motioner skall lämnas skriftligt till styrelsen.

Extra föreningsstämma  

Styrelsen kan utlysa extra föreningsstämma för att fatta beslut i frågor som kräver mer än ett stämmobeslut. Kallelse sker i gängse ordning till extrastämman. Sådan stämma skall också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. 

Protokoll

Nedan finner du protokollen från de senaste årsmötena i Brf City:

Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
Årsmöte 2014

 

Handlingar till årsmötet 2014  

Inkomna motioner

Motion 1 och 4 
Motion 2
Motion 3

Yttrande från styrelsen

Motion 1
Motion 2
Motion 3
Motion 4