Sammanfattning styrelsemöte 14/5 2013 2

30 maj 2013 Yvonne Westermark

Sammanfattning av styrelsemöte 2013-05-14

• Sedvanlig information om ekonomi och medlemsärenden.
• Styrelsens arbetsgrupper fastslogs.
Ekonomi: Sten och Gary
Fritid: Peter (kontaktperson NDK), Sophia och Gunilla
Husunderhåll: Sten, Peter, Reine och Gary
Information: Yvonne, Mikael, Sophia (Sten)                           
Panncentralen: Sten, Torkel och Gilbert
Samhällskontakt: Mikael, Sophia, Gunilla och Gary
Trädgårdsgruppen: Reine, Peter, Gunilla och Yvonne
Projektgruppen: Sten, Mikael och Reine

• Arbetet med förråden pågår för fullt.

• Boulebanan har fått nytt grus.

• Justering av ventilationskanalerna har påbörjats, beräknas vara helt klart under september.

• Råttproblemet, Anticimex har placerat ut ett antal specialfällor. Info om detta i samtliga kanaler, tänk på barn, hundar och katter.

• Siemens arbetar med att identifiera samtliga ändkretsar för brandlarmen, då det inte har gått att få fram dessa vid tidigare genomgång. När detta är klart uppdateras det brandschema som finns.

• Städning; med hopp om att det ska bli bättre sker nu täta avstämningar.

• Flaggningen i parken sköts av Larmassistans.

• Miljöstationen/avfallshanteringen. Vi väntar på att få rengöring av samtliga behållare samt att ett en av dem anpassas till hanteringen av matavfall.

Nästa styrelsemöte äger rum 11 juni kl 19.00 i Kvartersgården. Mellan 18.00 och 18:45 ärmedlemmar välkomna att ställa frågor.

OBS! Nästa grovsophämtning måndag 3 juni kl 17.00 – 20.00