Ekonomi
Brf City har erhållit 876 566 SEK  från Täby kommun avseende bullerbidrag, detta bidrag används till att skriva av kostnaden för fönsterbytet. Föreningens ekonomi är god.

Värdegrundsarbete
Styrelsen har under hösten påbörjat ett arbete med Brf Citys värdegrund. Arbetat ska bottna i vad som är styrelsens uppgift och på vilket sätt arbetet ska genomföras. På informationsmötet i november kommer en presentation av arbetet. 

Balkongprojektet
Status i balkongprojektet är att det finns två aktörer kvar, förhandlingar pågår. Mer information om projektet kommer på informationsmötet.

Trädgårdsgruppen
Ett avslutande möte med Garden by Anna kommer att genomföras under första delen av oktober. Information kring planerna kommer även de att presenteras på informationsmötet.

Vi har även haft ett möte med Täby kommuns parkchef Håkan Blanck ang. det som vi kallar för den yttre ringen och påtalat detta med alla skador i asfalten, att vi behöver fler papperskorgar etc.

Samhällskontaktgruppen
Mikael Björn har varit i kontakt med kommunen ang. den nya innebandyhallen och fått information om att den kommer uppföras på ett tillfälligt bygglov, vilket i praktiken inbär minst fem (5) år. Vidare kommer en parkering att färdigställas ovanför hallen vid skolan, beträffande vår fråga ang. genomfartstrafik har vi inte fått något svar.

PC City
Torkel Hardenfalk informerade styrelsen om att avtal nu tecknats med Fortum. Avtalen tecknades 2014 09-10 och gäller i 15 år från 2016-01-01. De består av ett övergripande samarbetsavtal, ett leveransavtal, ett nyttjanderättsavtal och ett investeringsavtal. Dessa avtal bör ge oss en betydande besparing avseende uppvärmningskostnaderna under avtalstiden. Dessutom får vi en upprustad och moderniserad Panncentral.