Medgivande balkongerna

30 november 2014

Ett stort tack till alla medlemmar som lämnat in medgivandeblanketten i tid. Till er som inte hunnit ännu ber vi att ni gör det omgående, allt för att inte försena vårt balkongprojekt. Har ni frågor kontakta styrelsen.

Behöver ni ny blankett är det bara att maila till styrelsen@brfcity.se eller gå till förvaltningskontoret Näsbydalsvägen 21.

Styrelsen tillönskar alla en glad advent!

 

Här finns en den presentation vi visade på informationsmötet.

Presentation

 

 

Informationsmöte 25 nov

19 november 2014

Tisdagen den 25 nov kl 18.30 har vi informationsmöte i Åva Gymnasiums aula, (ni kan gå in genom den södra ingången, den upp mot Roslags Näsby).

Vi har många punkter på agendan, bland annat balkongprojektet.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen Brf City

 

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god och stabil. Trenden att våra uppvärmningskostnader sjunker håller i sig, vilket är mycket glädjande.

Byggruppen
Balkongprojektet.
Sten Bengtsson redogjorde för status i balkongprojektet, det är fortfarande samma två aktörer kvar. Ytterligare sammanställning av underlaget/offerterna behöver göras och därefter tas ett beslut på nästa styrelsemöte i november. Information till medlemmar på informationsmötet 13 november.

Slukhål
Vi har problem i området med slukhål och dessa kan ställa till stora problem. Tidigare har Tyréns tagit fram en rapport över hela området, men inga åtgärder är vidtagna då de förslag som presenterades inte kändes rimliga. Vi måste dock ta tag i detta igen och därför har olika aktiviteter påbörjats.

Trädgården
Trädgårdsgruppen har tillsammans med Eko Mark & Miljö gått igenom vilka behov som det finns av beskärning av buskar samt plantering av lökar.Täby kommuns parkchef Håkan Blanck har i samband med ett möte fått en skrivelse med olika punkter som vi anser vara viktiga för allas trevnad och säkerhet. Han har återkopplat och meddelat att de mest akuta delarna är under handläggning, dvs. asfaltsskador på Näsbydalsvägen, papperskorgar och handikapparkering.

 Fritidsgruppen
Det kommer bli en uppfräschning av Kvartersgården under hösten.
Den 29/10  kommer det att vara mingelparty för nyinflyttade i Kvartersgården. 

Ekonomi
Brf City har erhållit 876 566 SEK  från Täby kommun avseende bullerbidrag, detta bidrag används till att skriva av kostnaden för fönsterbytet. Föreningens ekonomi är god.

Värdegrundsarbete
Styrelsen har under hösten påbörjat ett arbete med Brf Citys värdegrund. Arbetat ska bottna i vad som är styrelsens uppgift och på vilket sätt arbetet ska genomföras. På informationsmötet i november kommer en presentation av arbetet. 

Balkongprojektet
Status i balkongprojektet är att det finns två aktörer kvar, förhandlingar pågår. Mer information om projektet kommer på informationsmötet.

Trädgårdsgruppen
Ett avslutande möte med Garden by Anna kommer att genomföras under första delen av oktober. Information kring planerna kommer även de att presenteras på informationsmötet.

Vi har även haft ett möte med Täby kommuns parkchef Håkan Blanck ang. det som vi kallar för den yttre ringen och påtalat detta med alla skador i asfalten, att vi behöver fler papperskorgar etc.

Samhällskontaktgruppen
Mikael Björn har varit i kontakt med kommunen ang. den nya innebandyhallen och fått information om att den kommer uppföras på ett tillfälligt bygglov, vilket i praktiken inbär minst fem (5) år. Vidare kommer en parkering att färdigställas ovanför hallen vid skolan, beträffande vår fråga ang. genomfartstrafik har vi inte fått något svar.

PC City
Torkel Hardenfalk informerade styrelsen om att avtal nu tecknats med Fortum. Avtalen tecknades 2014 09-10 och gäller i 15 år från 2016-01-01. De består av ett övergripande samarbetsavtal, ett leveransavtal, ett nyttjanderättsavtal och ett investeringsavtal. Dessa avtal bör ge oss en betydande besparing avseende uppvärmningskostnaderna under avtalstiden. Dessutom får vi en upprustad och moderniserad Panncentral.

 

Ställa saker i entrén

18 september 2014

Vi vill på nytt påminna om att det inte är tillåtet att ställa ner saker i våra entréer och skriva "var så god" eller "gratis" eller något liknande. Var och en måste ta ansvar för de saker som man vill bli av med. Vi har ju i föreningen vår grovsopsdag och Hagby tippen har öppet varje dag. Om man inte vill slänga är ett bra tips är att ringa Röda Korset i Näsby park, de tar gärna emot både stort och smått. 

 

Ekonomi Föreningen har god likviditet. Vi erhåller ett bullerbidrag för våra nya fönster från Täby kommun på ca 800.000:-.

Projekt i antågande
Balkongerna
Under oktober månad kommer vi ta beslut om vilken leverantör som ska genomföra det stora arbetet med att bygga nya balkonger. Trolig start av projektet under mars 2015. Mer information kommer. Kom gärna till hösten informationsmöte planerat till den 13 november där alla detaljer kommer att presenteras.

Hissarna.
Så snart vi kommit igång med balkongerna kommer vi att undersöka utbyte av våra hissar.

Entrépartierna nya låssystem
Ytterligare ett projekt som kommer under 2015.

Parken 
Detta projekt kommer att synkroniseras med övriga projekt, allt för att störa så lite som möjligt.
 

Näsbydalskamraterna
NDK är upplöst som förening och den behållning som fanns på dess konto är överfört till ett separat konto hos Brf City. Målsättningen är att behållningen skall gå till gemensamma trivselskapande åtgärder.

Samhällskontakter
Innebandyhall
Det kommer uppföras en innebandyhall vid den gamla fotbollsplanen mellan nr 14 och 16. Enligt Täby kommun är det tillfälligt och med tillfälligt menas upp till fem år. 

Roslags-Näsby trafikplats
Mikael Björn har efter samtal med kommunen blivit varse att det som för oss är ett stort problem, flytt av busshållplats, egentligen inte är en kommunfråga utan ligger på den entreprenör som ombesörjer lokaltrafiken i området, dvs, SL. Kommunen har dock insett att de behöver ha samråd med SL kring denna typ av frågor och återkommer till oss med svar på vår skrivelse som sändes in i juni 2014. 

 

 

Miljöstationerna

7 september 2014

Släng rätt!

Våra miljöstationer är till för vardagliga sopor och matavfall inte skrymmande skräp. Ni kan en gång i månaden lämna större avfall när vi har grovsophämtning, övrigt avfall ska lämnas på Hagbytippen. För att det ska vara snyggt i området får SVEFAB plocka bort avfallet och åka till Hagbytippen minst en gång i veckan, vilket belastar föreningen med en kostnad. Vi hoppas att alla hjälps åt att hålla det snyggt i området.

 Brf City arbetsgruppers indelning:

Ekonomi, sammankallande Gary Park, Micaela Vretmark och Torkel Hardenfalk
Fritid, sammankallande Gunilla Sjödin och Peter Lundqvist
Samhällskontakter, sammankallande Gunilla Sjödin, Gary Park, Torkel Hardenfalk och Mikael Björn
Husunderhåll,sammankallande Sten Bengtsson, Peter Lundqvist, Gary Park och Gunilla Sjödin
I
nformation, sammankallande Yvonne Westermark, Mikael Björn, Sten Bengtsson och Micaela Vretmark
P
C City, sammankallande Torkel Hardenfalk och Sten Bengtsson 

Trädgård, sammankallande Gunilla Sjödin, Peter Lundqvist, Micaela Vretmark (Yvonne Westermark)

Projektgruppen, sammankallande Mikael Björn, Sten Bengtsson och Torkel Hardenfalk.

Ekonomi: Föreningens ekonomi är mycket god.

OVK besiktningen kommer att framledes skötas av SVEFAB.
Beslut: SVEFAB kommer att avisera och utföra kontroll av ventilationen i de lägenheter som fått anmärkning på OVK besiktningen. Det SVEFAB kan åtgärda (tex byte av ventil) utförs omgående. Större ombyggnationer dokumenteras och åtgärdas av medlemmarna själva.

Balkonger: Upphandling pågår 

Trädgården: Under tidig höst kommer vi få det slutgiltiga förslaget från Garden by Anna.

Fritid. Beslut: Vi ska endast ha nyinflyttade information två gånger per år (tidigare 4)

Samhällskontakter: Skrivelse har gått in till kommunen avseende den planerade flytten av busshållplatsen i Näsbydal ner till E18.

 PC City: Sten och Torkel informerade helt kort om vad som pågår, mer detaljerad information kommer efter sommaren.

 

 

 

 

 

Val av ordförande, 1:e vice ordförande, studiesamordnare och sekreterare. Mikael Björn väljs till ordförande för Brf City Sten Bengtsson väljs till 1:e vice ordförande Peter Lundqvist väljs till studiesamordnare Yvonne Westermark väljs till sekreterare

Fullmakter/firmatecknare Till firmatecknare väljs de fyra kvarsittande styrelsemedlemmarna från föregående år, Sten Bengtsson, Mikael Björn, Peter Lundqvist samt Yvonne Westermark att två i förening teckna föreningens firma.

Arvodesfördelning På stämman 2014 beslutdes att styrelsens arvode blir förändrat. Två prisbasbelopp ska fördelas för deltagande på styrelsemöten och motsvarande. Styrelsen väljer att fördela arvode enligt följande: Fast belopp för ordförande 2000 SEK Fast belopp för 1:e vice ordförande 2000 SEK Fast belopp för sekreterare 2000 SEK Deltagande på styrelsemöte 800 SEK/tillfälle Deltagande på heldagskonferens 1600 SEK Resterande fördelas efter inlämnad timredovisning.