Ny grafisk profil till Brf City

10 april 2012 Gustav Casselbrant

I samband med det inledande arbetet inför den nyahemsidan till Brf City uppkom en önskan om att utformaen mer enhetlig grafisk profil. Kärnan i framtagandetav den nya profilen var att ta fram en logotype.Näsbydal, med Brf City som dess naturliga kärna, utgöridag en välkänd siluett i Täby. Därför var det viktigtför styrelsen att uppdraget att ta fram en profilgavs till ett proffs. Styrelsen valde reklambyrån Mimmin(www.mimmin.com) att utföra uppdraget. Utifråndiskussioner med styrelsen medlemmar har Mimminidentifierat ett antal nyckelord, dessa är:

  • Täbys Manhattan
  • Staden på landet
  • Välkänd siluett

Nyckelorden har utgjort basen till den nya grafiskaprofilen. Tanken är att färgen ska symbolisera “Ängarnaoch fälten, naturen en sommarmorgon. Det ärinte barrskog utan ängsblommors blad och det skiraväxande floran på en äng och öppna ytor.” Färgenhar kombinerats med en form där helheten ger enkänsla av “Böljande ängar, ärligt. Mjuk färg på vit botten.Siluetten i fjärran”.

Styrelsen har varit nöjda med resultatet och kommerframöver använda profilen som en sammanbindandeoch tydlig identifikation för Brf City.