KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HSB BRF CITY I TÄBY 2015

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening City i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Onsdagen den 6 maj kl. 19:00. Fika serveras från kl 18:00

Plats: Grindtorpskyrkan

Dagordning

 1. Öppnande samt val av ordförande vid stämman.
 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar tillika röstlängd.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare.
 6. Fråga om kallelse behörigen skett.
 7. Styrelsens årsredovisning.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer.
 13. Val av styrelseledamöter.
 14. Val av revisor/er.
 15. Val av valberedning.
 16. Val av 10 distriktsombud till HSB Stockholm.
 17. Beslut med anledning av förslag i inkomna motioner.
 18. Beslut med anledning av styrelsens förslag till nya stadgar för föreningen,
 19. Avslutningen

Efter stämmans avslutning finns möjlighet till övriga frågor.

Välkomna!

Styrelsen

 En komplett årsredovisning kommer att distribueras till samtliga medlemmar i tid före stämman. 

Om du vill skriva ut kallelsen kan du klicka här för att komma till originaldokumentet.