Kallelse till årsmöte för föreningen Näsbydalskamraterna
Datum: 22/5 2014 Tid: 18:30 
Plats: Näsbydals Fritidsgård

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av 2 personer att justera protokollet samt vara rösträknare
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 11 Inkomna motioner
 - Styrelsen har lagt en motion om att lägga ner föreningen
§ 12 Val av ordförande (Vid upplösning välja personer att ta hand om denna)
§ 13 Val av kassör (Se ovan)
§ 14 Val av övriga ledamöter (Utgår vid upplösning av föreningen)
§ 15 Val av suppleanter (Se ovan)
§ 16 Val av revisor ( Väljs för att revidera upplösningen)
§ 18 Mötets avslutande

Kaffe och bulle kommer att serveras.

Varmt välkomna önskar Näsbydalskamraternas styrelse.