Motion 1: Gör i ordning grönområdet i vår närhet

BakgrundKommunen anlägger en fin skateboardbana intill Åva gymnasium. Det grönområde där tidigare provisoriska skateboardbanor låg får då inte glömmas bort. Grönområdet intill den nya skatebordbanan mellan järnvägarna mot Österåker och mot Vallentuna måste ställas i ordning och ge ett prydligt intryck. Möjligen kan någon form av hundrastplats anläggas där också. Området ligger i blickfånget från flera av våra hus och är ovårdat. Gångstråken i det triangelformade området intill fotbollsplanen mellan Östra Banvägen och Näsbydalsvägen behöver också snyggas upp och förses med gångbanegrus.

Förslag till beslutStyrelsen får i uppdrag att hos kommunen kräva att det beskrivna grönområdet och gångstråken rustas upp och hålls i välvårdat och prydligt skick.

Ragnhild SchedinBengt Larsson
Lägenhetsnummer 479

Yttrande motion 1: Gör i ordning grönområdet i vår närhet.

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. Styrelsen har inte möjlighet att kräva detta av kommunen. Styrelsen föreslår att vi framhåller föreningens önskemål om en uppfräschning av ovan nämnda grönområde i den löpande kommunikationen med kommunen.

Motion 2: När blir det möjligt att hyra ett lägenhetsförråd?

Bakgrund:
I Brf City Årsredovisning 2011 (2012-05-15) finns en motion om att alla lägenheter bör ha ett förråd. I svaret till motionen (no2) som avslås, sägs bland annat att styrelsen påbörja ett arbete med att bygga nya förråd i gamla soprum och på vindarna. Det sägs vidare i svaret att det totalt sett ska innebära att drygt 60 nya förråd ska kunna hyras ut det närmaste året.

Jag flyttade till Näsbydal senhösten 2011. Redan när jag var på väg att flytta in fick jag information (via Svefab tfn) om att detta arbete var på gång och att det ”så småningom”, kanske om 4-5 mån, skulle bli möjligt att hyra förråd. Nu har det gått mer än ett år. Jag har försökt att få information om progress/status på arbetet med att skapa fler förråd, dels via teknisk chef på Svefab dels via de som hanterar/administrerar förrådskön. Jag får information om min plats i kön för att hyra förråd. Det är dock i sammanhanget inte relevant eftersom arbetet med att skapa ytterligare förråd tycks vara försenat, alternativt ha avstannat. Vilken plats jag har i kön ger mig ingen uppfattning om när jag kan få möjlighet hyra ett förråd. (Handlar det om ett halvår, eller om flera år? )

Förslag till beslut:Min önskan och mitt förslag till beslut är att styrelsen ger ett svar på beräknad tidsplan i detta arbete/projekt, samt eventuell försening i arbetet. Min huvudfråga är: När kan jag förväntas bli erbjuden att hyra ett förråd? Jag tycker det är mer än angeläget att en förening av BRF Citys storlek kan erbjuda boende i föreningen att hyra förråd.

Carina Österberg
Lgh 2301.

Yttrande motion 2: När blir det möjligt att hyra ett lägenhetsförråd?

Styrelsen föreslår att stämman tillstyrker motionen. Styrelsen tillsammans med förvaltningen tar fram en tidsplan på detta projekt som sedan presenteras på årsstämman. Denna information läggs även upp på hemsida och informationsskärmar.

Motion 3: Information om inkomna motioner

För att öka delaktigheten bland medlemmarna i Brf City samt möjligtvis deltagandet vid årsstämman vore det bra om inkomna motioner kunde redovisas på Brf Citys hemsida i och med att motionstiden gått ut. Naturligtvis kommer motionerna att finnas med i handlingarna till årsstämman, men det är bra om motionerna är kända en längre tid än kallesetiden till stämman. Det skulle öka möjligheten för medlemmarna att diskutera aktuella frågor i god tid inför stämman. Sedan styrelsen hunnit behandla motionerna och beslutat om sitt yttrande bör detta också tillföras motionerna på hemsidan så att styrelsens synpunkter blir kända så tidigt som möjligt. Vi föreslår därför att inkomna motioner presenteras på Brf City's hemsida snarast efter att motionstiden gått utsamt att styrelsens yttrande över motionerna publiceras på hemsidan så snart det fattats beslut

Britt-Marie Hurtig och Hans Söderström
Näsbydalsvägen 14

Yttrande Motion 3: Information om inkomna motioner

Styrelsen föreslår att stämman tillstyrker motionen. Inkomna motioner läggs upp snarast efter att motionstiden gått ut, samt styrelsens yttrande läggs ut efter att styrelsen behandlat motionerna färdigt.

Motion 4: Bidrag till Näsbydalskamraterna

Om motion 10 till årsstämman 2011 - om bättre tydlighet i den ekonomiska redovisningen - beslöts att återföra frågan till styrelsen för vidare handläggning. Den här motionen lämnades in i tid till årsstämman 2012, men kom bort någonstans i hanteringen hos föreningen. Diskussionen angående motionen handlade främst om hur bidragen från Brf City till Näsbydalskamraterna redovisas. I tidigare redovisning är bidragen inbakade under olika delposter och det finns ingen möjlighet för medlemmarna att utläsa den totala summan. "Förhoppningsvis kommer en sådan tydlig redovisning att delges stämman 2012, varvid denna motion i detta stycke helt enkelt kan anses besvarad vid stämman" skrev vi i motionen. Av årsmötesprotokollet har jag dock inte kunnat utläsa någon sådan redovisning och återkommer därför till denna stämma, 2013.

Vi anser också att det är rimligt att Brf City får en redovisning från Näsbydalskamraterna hur de bidrag man får används. Detta är kutym i de flesta biståndsverksamheter. För att kunna ta ställning till vilket stöd vi anser att Näsbydalskamraterna ska ha från Brf City bör vi känna till hur pengarna används. Vi föreslår därför att styrelsen lämnar årsstämman en komplett redovisning av bidragen till NBK att villkoren för bidrag till NBK ska vara att en öppen redovisning av bidragens användning lämnas till Brf City, för redovisning på årsstämmorna

Britt-Marie Hurtig och Hans Söderström
Näsbydalsvägen 14

Yttrande motion 4: Bidrag till Näsbydalskamraterna.

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. Brf City lämnar sedan en tid tillbaka inga bidrag till Näsbydalskamraterna, det finns därmed inget att särredovisa i årsredovisningen. I och med uppsägningen av Erika Gustavsson försvinner även den indirekta sponsringen med en anställd. Då Brf City inte lämnar några bidrag till NDK finns det inte heller något behov av att NDK meddelar Brf City hur deras pengar används.

Motion 5: Störande verksamhet

Idag finns regler om när störande verksamhet såsom att borra och spika får förekomma i fastigheterna. Det är en tämligen omfattande tidsrymd, från 08-19 på vardagar. På senare tid har totalrenoveringar av lägenheter förekommit allt oftare. Då är det inte några lägenhetsinnehavare som spikar eller borrar under kortare tid. När t ex byggfirmor anlitas för renoveringar kan borrning och spikning samt bilning av kakel och betong pågå oavbrutet under dagar i sträck. Vi anser att den störande delen av sådan verksamhet som beräknas pågå under längre tid, vare sig det är under en dag i sträck eller flera dagar, bör begränsas tidsmässigt per dag. Det är knappast rimligt att man under en hel arbetsdag inte ska kunna tala i telefon, vila middag eller lyssna på musik. De boende i varje fastighet bör också informeras i förväg om sådana arbeten genom anslag nere på informationstavlan i porten. Där bör också framgå namn och telefonnummer på den som är ansvarig för arbetet.

Vi föreslår att sådan störande verksamhet som totalrenovering ska begränsas så att borrning, spikning och annan högljudd verksamhet inte får pågå annat än under fyra timmar per dag samt att de boende i förväg informeras om sådan planerad störande verksamhet genom anslag i porten där också kontaktuppgifter till ansvarig för verksamheten framgår samt att styrelsen kan meddela undantag från dessa regler vid arbeten för Brf City, t ex fönsterbyten eller byten av plattorna på husens fasader eller liknande

Britt-Marie Hurtig och Hans Söderström
Näsbydalsvägen 14

Yttrande motion 5 Störande verksamhet.

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. Tidsbegränsningar för störande verksamhet finns redan idag (08-19 vardagar och 08-15 lördagar). Att ytterligare tidsbegränsa verksamheten till max 4 timmar per dag blir både omöjligt att kontrollera samt skulle leda till att renoveringarna pågår under längre tid i antal dagar. Styrelsen har inte heller möjlighet att kräva att boende annonserar ut privat kontakt information vid renoveringar.

I övrigt hänvisar styrelsen till stadgarna §29 där det tydligt framgår att man inte får göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Eventuella frågor om störningsärenden vid pågående renoveringar hänvisas till förvaltningskontoret under deras öppettider, övrig tid till störningsjouren.

Mer diskussion på årsstämman.

Motion 6: Bokning av tennisbanan

Idag är tennisbanan låst och nyckel kan fås från Näsbydalsgården/alternativt Svefab mot deposition av 100 kr per nyckel. Det vore enklare om tennisbanan försågs med samma typ av lås som till tvättstugor och entrédörrar, d v s taglås där öppning sker med lägenhetsinnehavarnas låsbrickor. Bokning av tennisbanan kan då ske via Brf City's hemsida precis som med tvättstugorna. Reglerna bör vara likartade som vid bokning av tvättstuga, d v s två bokningar ska vara möjliga och nya bokningar först när de två är genomförda. Likaså bör banan anses fri att använda om den som bokat inte påbörjat användningen inom 15 minuter från bokningstidens början. Fördelen är att man då lättare kan planera in användandet av tennisbanan samt att det bör framgå av loggen vem som använt banan vissa tider. '

Vi föreslår stämman besluta att kodlås till tennisbanan installeras samt att bokningssystem på hemsidan läggs upp i enlighet med systemet för bokning av tvättstuga.

Britt-Marie Hurtig och Hans Söderström
Näsbydalsvägen 14

Yttrande motion 6: Bokning av tennisbanan.

Styrelsen föreslår att stämman tillstyrker motionen.Styrelsen tillsammans med förvaltningen försöker hitta en teknisk lösning för att införa tagglås till tennisbanan, samt bokningsmöjlighet via hemsidan.