Alla är hjärtligt välkomna till Kvartersgården den 12 maj mellan 18-20.
Träffa dina grannar och mingla. Vi bjuder på lite att dricka och äta.

Styrelsen

Alla medlemmar önskas hjärtligt välkomna till vår årsstämma den 4 juni kl 19.00 i Grindtorpskyrkan. Kaffe med dopp serveras från kl 18.00. Möteshandlingar kommer att distribueras senast två veckor innan stämman.

Styrelsen

 

Årsstämman uppskjuten!

22 april 2015

Vår förvaltare SVEFAB har inte i tid kunnat levererat föreningens årsredovisning till revisorn. Av detta skäl måste vi senarelägga årets stämma. 

Vi återkommer så snart som möjligt med information om nytt datum.

Styrelsen

Grovsopor 4 maj

20 april 2015

Nu har du möjlighet att slänga dina grovsopor igen. Den 4 maj mellan kl 17-20 finns Ragn Sell där med sin bil och personal på parkeringen mellan hus 8 och 10. Tänk på att farligt avfall, t.ex. målarfärg inte lämnas här utan ska lämnas hos OKQ8.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HSB BRF CITY I TÄBY 2015

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening City i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Onsdagen den 6 maj kl. 19:00. Fika serveras från kl 18:00

Plats: Grindtorpskyrkan

Dagordning

 1. Öppnande samt val av ordförande vid stämman.
 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar tillika röstlängd.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare.
 6. Fråga om kallelse behörigen skett.
 7. Styrelsens årsredovisning.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer.
 13. Val av styrelseledamöter.
 14. Val av revisor/er.
 15. Val av valberedning.
 16. Val av 10 distriktsombud till HSB Stockholm.
 17. Beslut med anledning av förslag i inkomna motioner.
 18. Beslut med anledning av styrelsens förslag till nya stadgar för föreningen,
 19. Avslutningen

Efter stämmans avslutning finns möjlighet till övriga frågor.

Välkomna!

Styrelsen

 En komplett årsredovisning kommer att distribueras till samtliga medlemmar i tid före stämman. 

Om du vill skriva ut kallelsen kan du klicka här för att komma till originaldokumentet.

Ekonomi
Föreningen har fortsatt en god ekonomi.

Förvaltning
OVK besiktningen är inte helt klar då det finns drygt 10 lägenheter som på ett felaktigt sätt byggt över ventilationskanalerna i sina lägenheter och detta måste åtgärdas innan besiktningen kan genomföras. 

Styrelsen har beslutat att medlemmarna kostnadsfritt får filter till spaltventilerna. 

Enligt krav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en uppdatering av våra skyddsrum genomförts och de är nu besiktigade. 

Täby kommun byter leverantör från SITA till Ragn-Sells från den 1 april, detta påverkar inte de boende på något sätt.

Balkongprojektet
Allt flyter på enligt plan. Under april kommer en modul av våra balkonger att visas så alla får möjlighet att se hur det blir och att ställa frågor.

Informationsgruppen
Nya skärmar och programvara har köpts in, leverantör är PLAYipp AB.

Arbetet med hemsidans design och struktur löper på.

Stadgar
Förslag till nya stadgar har tagit fram, dessa kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Elavbrott!

12 april 2015

Under tidig morgon och fm idag, söndag 12 april, har det varit elavbrott i vårt område. Fortum har haft problem att leverera. Vi hoppas nu att allt ska vara löst. Ibland kan det behövas att man stänger av och sätter på sin elektroniska utrusning för att de ska börja fungera igen. Elavbrottet har också till viss del påverkat bredbandet.

Styrelsen har tagit fram förslag till nya stadgar, dessa kommer att presenteras på årsstäman den 6 maj. Vill ni ta del av dem tidigare, klicka här 

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen 14 april. Våra medlemmar är välkomna att träffa representanter från styrelsen mellan kl 18.00-18.45. Vi håller till på Näsbydalsvägen 21/Kvartersgården.

Påsk 2015

31 mars 2015